ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่ออาจารย์ : นางสาลินี เย็นใจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2562,09:43  อ่าน 6 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น:ไส้เดือนเพื่อนดิน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัทธิชานนท์ อวะภาค
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2562,17:36  อ่าน 23 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกเสริมทักษะกรอ่านเพื่อความเข้าใจจากนิทานพื้นบ้าน
ชื่ออาจารย์ : นางสาลินี เย็นใจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2562,08:54  อ่าน 113 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เพจแสดงสถานะการส่งานและคะแนน
ชื่ออาจารย์ : นายธนภัทร จันทรมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2562,12:22  อ่าน 144 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เพจรายวิชา ง32216 พื้นฐานการร้างแฟ้มสะสมผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายธนภัทร จันทรมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2562,12:18  อ่าน 135 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คลาสรูมรายวิชา ง20242 โปรแกรมสำนักงาน(ประมวลผลคำ)
ชื่ออาจารย์ : นายธนภัทร จันทรมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2562,12:14  อ่าน 111 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คลาสรูมรายวิชา ง31216 จริยธรรมทางสารสนเทศ
ชื่ออาจารย์ : นายธนภัทร จันทรมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2562,12:14  อ่าน 103 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ลำดับ
ชื่ออาจารย์ : นางอรัญญา คนธารักษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2561,10:55  อ่าน 242 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง อาเซี่ยนศึกษา 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางมีนา โตะแอ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2561,11:23  อ่าน 220 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์-เศษส่วน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเพียงเพ็ญ เพ็ชรขาว
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2561,14:27  อ่าน 235 ครั้ง
รายละเอียด..