ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เพจรายวิชาวิทยาการคำนวณ ม.5 (ทางการ) 26ตค62
ชื่ออาจารย์ : นายธนภัทร จันทรมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1 (รองหัวหน้ากลุ่มสาระ)
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 2562,21:38  อ่าน 462 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เพจรายวิชาวิทยาการคำนวณ ม.5 (Facebook) 26ตค62
ชื่ออาจารย์ : นายธนภัทร จันทรมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1 (รองหัวหน้ากลุ่มสาระ)
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 2562,21:35  อ่าน 528 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น:ไส้เดือนเพื่อนดิน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัทธิชานนท์ อวะภาค
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2562,17:36  อ่าน 392 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เพจแสดงสถานะการส่งานและคะแนน
ชื่ออาจารย์ : นายธนภัทร จันทรมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1 (รองหัวหน้ากลุ่มสาระ)
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2562,12:22  อ่าน 586 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เพจรายวิชา ง32216 พื้นฐานการร้างแฟ้มสะสมผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายธนภัทร จันทรมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1 (รองหัวหน้ากลุ่มสาระ)
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2562,12:18  อ่าน 541 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คลาสรูมรายวิชา ง20242 โปรแกรมสำนักงาน(ประมวลผลคำ)
ชื่ออาจารย์ : นายธนภัทร จันทรมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1 (รองหัวหน้ากลุ่มสาระ)
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2562,12:14  อ่าน 456 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คลาสรูมรายวิชา ง31216 จริยธรรมทางสารสนเทศ
ชื่ออาจารย์ : นายธนภัทร จันทรมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1 (รองหัวหน้ากลุ่มสาระ)
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2562,12:14  อ่าน 460 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ลำดับ
ชื่ออาจารย์ : นางอรัญญา คนธารักษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2561,10:55  อ่าน 535 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง อาเซี่ยนศึกษา 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางมีนา โตะแอ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2561,11:23  อ่าน 606 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์-เศษส่วน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเพียงเพ็ญ เพ็ชรขาว
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2561,14:27  อ่าน 570 ครั้ง
รายละเอียด..