ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ สมรรถนะหลัก เอกลักษณ์ อัตลักษณ์
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
 
วิสัยทัศน์

             ยึดมั่นคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ  มาตรฐานสากล 

พันธกิจ
 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมตามคุณลักษณะ 8 ประการตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทยโดยเน้นความมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะและยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
 3. ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ
 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนรักและเชิดชูโรงเรียน
 5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้เรียนมีทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยี
 6. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการใช้ภาษาไทยและมีนิสัยรักการอ่าน
 7. พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์
 8. บริหารจัดการให้ผู้เรียนได้เรียนเต็มหลักสูตร
 9. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
 10. พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเต็มศักยภาพเพื่อความเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21
 11. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนในการจัดการศึกษา
 12. พัฒนาระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
 13. พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ภายในให้เอื้อต่อการเรียนรู้
 14. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง


 สมรรถนะหลัก


 1. ความยึดมั่นในคุณธรรม
 2. ความรับผิดชอบในงาน
 3. การทำงานเป็นทีม
 4. การวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ
 5. การมีส่วนร่วม
     

      เอกลักษณ์

      ดนตรี    กีฬา    วิชาการ
 
 
       
       อัตลักษณ์

       จิตสาธารณะ