ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวนฤมล ยงกำลัง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุนี ไพชำนาญ
ครู คศ.3

นางนัฐสุดา กิจรักษา
ครู คศ.2

นายภักดี กั๋งเซง
ครู คศ.2

นางอำพร กั๋งเซ่ง
ครู คศ.2

น.ส.โสรยา ชุมประมาณ
ครู คศ.2

นางสาวพุทธวรรณ เจริญวัฒน์
ครู คศ.2

นางนุรลี โส๊ะขาว
ครู คศ.2