ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสารภี เพชรสุวรรณ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอรัญญา คนธารักษ์
ครู คศ.2 (รองหัวหน้ากลุ่มสาระ)

นางสมพร เรืองเนียม
ครู คศ.3

นางยุทิน รัตนพรหม
ครู คศ.2

นางอภิญญา บุญวรรโณ
ครู คศ.2

นางสาวสุภารัตน์ ชโนทาหรณ์
ครู คศ.2

นางสาวเพียงเพ็ญ เพ็ชรขาว
ครู คศ.2