ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสมพร เรืองเนียม
ครู คศ.2

นางอภิญญา บุญวรรโณ
ครู คศ.2

นางสารภี เพชรสุวรรณ
ครู คศ.2

นางสาวสุภารัตน์ ชโนทาหรณ์
ครู คศ.2

นางสาวเพียงเพ็ญ เพ็ชรขาว
ครู คศ.2

นางยุทิน รัตนพรหม
ครู คศ.2

นางวิมล ช่อชู
ครู คศ.3

นางอรัญญา คนธารักษ์
ครู คศ.2