ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
17 ต.ค. 60 ถึง 22 ต.ค. 60 ทัศนศึกษา 4 ภาค สัญจร
สังคม
16 ต.ค. 60 ถึง 20 ต.ค. 60 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
วิทย์
12 ต.ค. 60 ถึง 13 ต.ค. 60 สอบแก้ตัว
11 ต.ค. 60 ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
ครูที่ปรึกษา
10 ต.ค. 60 ผู้บริหารลงนามสุด ปพ.6
09 ต.ค. 60 ครูที่ปรึกษารับผลการเรียนไปติดลงสมุด ปพ.6 (ช่วงเช้า)
09 ต.ค. 60 ครูที่ปรึกษาส่งคืนสมุด ปพ.6 เพื่อเสนอลงนาม (ช่วงบ่าย)
05 ต.ค. 60 ถึง 06 ต.ค. 60 จัดทำสรุปผลการเรียน
งานวัดผล
04 ต.ค. 60 วิชาการกลุ่มสาระฯ ส่งแฮนดี้ไดร์ฟและสมุด ปพ.5 ที่วิชาการ
03 ต.ค. 60 ครูประจำวิชาส่งแฮนดี้ไดร์ฟและสมุด ปพ.5 ที่กลุ่มสาระ
25 ก.ย. 60 ถึง 29 ก.ย. 60 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2560
22 ก.ย. 60 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค
13 ก.ย. 60 วิชาการพบผู้ปกครองนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค, นักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค
12 ก.ย. 60 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 3 ที่วิชาการ, ส่งสมุดการสอนซ่อมเสริม (วิชาการ), ส่งงานวิจัยในชั้นเรียน
11 ก.ย. 60 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 3 ที่กลุ่มสาระ
07 ก.ย. 60 ถึง 09 ก.ย. 60 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่ ณ รร.หาดใหญ่วิทยาลัย 2
04 ก.ย. 60 ถึง 06 ก.ย. 60 ส่งรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
04 ก.ย. 60 ถึง 08 ก.ย. 60 ส่งสมุดการสอนซ่อมเสริม, ส่งแผนการจัดการรเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์, ส่งงานวิจัยในชั้นเรียน
วิชาการ
04 ก.ย. 60 ถึง 22 ก.ย. 60 ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
02 ก.ย. 60 ถึง 03 ก.ย. 60 แข่งทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน สถาบันขงจื้อ ณ มอ.หาดใหญ่
ภาษาต่างประเทศ
01 ก.ย. 60 กิจกรรมตลาดนัดชุมนุม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
29 ส.ค. 60 ถึง 02 ก.ย. 60 Home Stay in Malaysia
ต่างประเทศ
28 ส.ค. 60 ถึง 31 ส.ค. 60 เตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรม
สังคมฯ
21 ส.ค. 60 ถึง 31 ส.ค. 60 วัฒนธรรมวิถีไทย / รร.อัจฉริยะจรรยา
สังคมฯ
18 ส.ค. 60 ศึกษาดูงานวันวิทยาศาสตร์ ณ มอ.หาดใหญ่
วิทย์
14 ส.ค. 60 ถึง 18 ส.ค. 60 สัปดาห์วิทยาศาสตร์
14 ส.ค. 60 ถึง 25 ส.ค. 60 กีฬานักเรียนจังหวัดสงขลา
13 ส.ค. 60 ถึง 16 ส.ค. 60 Symposium โรงเรียนอัจฉริยะจรรยา
07 ส.ค. 60 ถึง 11 ส.ค. 60 ลงทะเบียนเรียนซ้ำทุกรายวิชาที่สอบแก้ตัวไม่ผ่าน, EP/MEP Southern Open House 2017
04 ส.ค. 60 ประกาศผลสอบแก้ตัวกรณีพิเศษ
02 ส.ค. 60 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 2 ที่วิชาการ
งานวัดผล
02 ส.ค. 60 กิจกรรมวันภาษาไทย
ภาษาไทย
01 ส.ค. 60 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 2 ที่กลุ่มสาระฯ
01 ส.ค. 60 ถึง 02 ส.ค. 60 นิทรรศการจิตกรรมไทย
สังคมฯ
01 ส.ค. 60 ถึง 04 ส.ค. 60 วัฒนธรรมภาคใต้ / วันภาษาไทย
28 ก.ค. 60 วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
27 ก.ค. 60 ประกาศผลสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560
26 ก.ค. 60 ถึง 27 ก.ค. 60 รร.พะตงวิทยามูลนิธิขอใช้สนามแข่งกีฬาภายใน
25 ก.ค. 60 ผู้บริหารลงนามคะแนนกลางภาคเรียนที่ 1/2560, ส่งผลการสอนแก้ตัวกรณีพิเศษ
24 ก.ค. 60 ครูที่ปรึกษาส่งคืนคะแนนกลางภาคที่กรอกแล้ว
วิชาการ
23 ก.ค. 60 ถึง 24 ก.ค. 60 ค่ายคณิตศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 14 ณ วังไม้ไผ่ จ.พัทลุง
คณิตศาสตร์
22 ก.ค. 60 โครการสำนึกรักบ้านเกิด ม.5
สังคมฯ
21 ก.ค. 60 ครูที่ปรึกษารับคะแนนกลางภาคไปกรอกลงแบบฟอร์ม
20 ก.ค. 60 ถึง 21 ก.ค. 60 กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน
20 ก.ค. 60 ถึง 21 ก.ค. 60 งานวัดผลสรุปคะแนนกลางภาคเป็นห้องเรียน
19 ก.ค. 60 ครูประจำวิชาส่งคะแนนกลางภาคเรียนที่วิชาการ
19 ก.ค. 60 MOC with SMK data Bijaya Setia
ต่างประเทศ
17 ก.ค. 60 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ 1 หน่วย
วิชาการ
17 ก.ค. 60 ถึง 19 ก.ค. 60 จัดบอร์ดสุนทรภู่
ภาษาไทย
12 ก.ค. 60 ถึง 15 ก.ค. 60 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2560
วิชาการ
01 ก.ค. 60 ถึง 07 ก.ค. 60 ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560
งานวัดผล
01 ก.ค. 60 ถึง 07 ก.ค. 60 กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา
ัสังคม
30 มิ.ย. 60 พิธีปิดกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 20 (สนามกีฬาติณสูลานนท์)
28 มิ.ย. 60 ถึง 29 มิ.ย. 60 อบรมเชิงปฏิบัติการงานด้านวิชาการ
วิชาการ
20 มิ.ย. 60 พิธีเปิดกีฬาแห่งชาติ (สนามกีฬาติณสูลานนท์)
19 มิ.ย. 60 ถึง 30 มิ.ย. 60 สดุดีโครงการหลวง ร.9
สังคมฯ
18 มิ.ย. 60 อบรมผู้ช่วยผู้ตัดสินกีฬาคริกเก็ต
สุขศึกษา
16 มิ.ย. 60 ส่งกำหนดการสอน
วิชาการ
15 มิ.ย. 60 ถึง 16 มิ.ย. 60 จัดบอร์ดวันสุนทรภู่
ภาษาไทย
14 มิ.ย. 60 ประกาศผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
งานวัดผล
14 มิ.ย. 60 ถึง 19 มิ.ย. 60 ลงทะเบียนสอบแก้ตัวกรณีพิเศษ
งานวัดผล
14 มิ.ย. 60 ถึง 25 ก.ค. 60 ดำเนินการสอบแก้ตัวกรณีพิเศษ
13 มิ.ย. 60 ทำดอกไม้จันทน์ โดยวิทยากรภายนอก
การงานอาชีพ
12 มิ.ย. 60 กิจกรรมอบรมนักเรียนเกี่ยวกับมารยาทไทย
งานจริยธรรม
09 มิ.ย. 60 ส่งผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
งานวัดผล
07 มิ.ย. 60 กิจกรรมประกวดพานไหว้ครู
การงานอาชีพฯ
05 มิ.ย. 60 ถึง 09 มิ.ย. 60 นิทรรศการไทยแลนด์ 4.0
สังคมฯ
30 พ.ค. 60 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 1 ที่วิชาการ
งานวัดผล
29 พ.ค. 60 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 1 ที่กลุ่มสาระฯ
22 พ.ค. 60 ถึง 26 พ.ค. 60 นักเรียนยื่นคำร้องสอบแก้ตัวครั้งที่ 2, นักเรียนลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชา
งานวัดผล
22 พ.ค. 60 ถึง 09 มิ.ย. 60 ดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
22 พ.ค. 60 ถึง 22 ก.ย. 60 ดำเนินการเรียนซ้ำรายวิชา
10 พ.ค. 60 กิจกรรมวันวิสาขบูชา นำ นร.ร่วมกิจกรรมทางศาสนา ณ วัดทุ่งลุง
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
01 พ.ค. 60 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
01 พ.ค. 60 ถึง 12 พ.ค. 60 นักเรียนเลือกวิชาเพิ่มเติม, กิจกรรมชุมนุม (วิชาการ)