ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอำนาจ ไหมพรม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายประวิทย์ เรืองเนียม
ครู คศ.2

นายกุศล ชูเชิด
ครู คศ.1