ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายศักดา ยุทธโกศา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวรรณา เอี่ยมเศวต
ครู คศ.3

นางจินตนา รัตโนดม
ครู คศ.3

นายสมโชค คงวัดใหม่
ครู คศ.2

นางมีนา โตะแอ
ครู คศ.2

นายสืบศักดิ์ วิโยชน์
ครู คศ.2

นายอรรนพ สัจจกุล
ครู คศ.2

นายชำนาญ พฤกษ์เมธากุล
ครู คศ.2

นางรัชนีกร เจษฎารุ่งโรจน์
ครู คศ.2

นางสาวปัทมา ปัญจเดช
ครู คศ.1