ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายศักดา ยุทธโกศา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวปัทมา ปัญจเดช
ครู คศ.1 (รองหัวหน้ากลุ่มสาระ)

นางจินตนา รัตโนดม
ครู คศ.2

นางมีนา โตะแอ
ครู คศ.2

นายสืบศักดิ์ วิโยชน์
ครู คศ.2

นายชำนาญ พฤกษ์เมธากุล
ครู คศ.2

นางรัชนีกร เจษฎารุ่งโรจน์
ครูผู้ทรงคุณค่า