ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สนับสนุนการสอน

นางทิพวรรณ เพ็ชรหนู
อัตราจ้าง ธุรการ

นางสาวดวงสุดา เหมาะทอง
ครูอัตราจ้าง คอมพิวเตอร์

นายกฤตมุข ศิริพันธ์
ครูอัตราจ้าง ดนตรีสากล

นายปริชญ์ แก้วชุม
ครูอัตราจ้าง สังคมศึกษา

นางสาวศศิวิมล บัวแก้ว
ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์

นางสาวปิยธิดา เซี่ยงจ๊ง
ครูอัตราจ้าง ภาษาอังกฤษ

นางสาวอิสราภรณ์ สุขจันทร์
ครูอัตราจ้าง ภาษาอังกฤษ

นางสาวอามีนา บินมัดอุสเสน
ครูอัตราจ้าง คณิตศาสตร์

นายพัชรินทร์ จันทโชโต
ครูอัตราจ้าง นาฏศิลป์