ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สนับสนุนการสอน

นางทิพวรรณ เพ็ชรหนู
อัตราจ้าง ธุรการ

นางสาวดวงสุดา เหมาะทอง
ครูอัตราจ้าง คอมพิวเตอร์

นายกฤตมุข ศิริพันธ์
ครูอัตราจ้าง ดนตรีสากล

นางสาวศศิวิมล บัวแก้ว
ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์

นางสาวปิยธิดา เซี่ยงจ๊ง
ครูอัตราจ้าง ภาษาอังกฤษ

นางสาวอิสราภรณ์ สุขจันทร์
ครูอัตราจ้าง ภาษาอังกฤษ

นายพัชรินทร์ จันทโชโต
ครูอัตราจ้าง นาฏศิลป์

นางสาวอัญชนา วิศิลป์
ครูอัตราจ้าง สังคมศึกษา

นางสาวกรชนก​ นาคเนียม
ครูอัตราจ้าง ภาษาจีน