ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สนับสนุนการสอน

นางสาวทิพวรรณ ขัตติยะวรรณ
อัตราจ้าง งานธุรการ

นางสาวดวงสุดา เหมาะทอง
อัตราจ้าง คอมพิวเตอร์

นางธัญญาภรณ์ ก้วนเผ่า
อัตราจ้าง งานพยาบาล

นางสาวปวีณา สมนวล
อัตราจ้าง คอมพิวเตอร์

นายกฤตมุข ศิริพันธ์
อัตราจ้างดนตรีสากล

นางสาวชนิตา วัฒน์หนู
อัตราจ้าง ประสานงานโครงการ MEP

นายปริชญ์ แก้วชุม
อัตราจ้าง สังคมศึกษา