ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นายศตพร เลิศล้ำไตรภพ
วิชาเอกพลศึกษา

นายอัสอารี หวังหมัด
วิชาเอกพลศึกษา

นายจเร บาวแช่มช้อย
วิชาเอกพลศึกษา

นายวรัญชิต เต็มสังข์
วิชาเอกวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์

นางสาวรติรส พงษาวดาร
วิชาเอกวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์

นางสาวสิริณพร ศรีสุข
วิชาเอกวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์

นางสาวโศรยา สมบัติทอง
วิชาเอกวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา

นางสาววิชุกาญจน์ บุญกานต์
วิชาเอกวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา

นางสาวลลิตภัทร วณิกสัมบัน
วิชาเอกสังคมศึกษา

นางสาวนิสาชล แก้วคง
วิชาเอกสังคมศึกษา

นางสาวสุมาลี นวลศรี
วิชาเอกภาษาไทย

นางสาวปิ่นอนงค์ บัวบาลบุตร
วิชาเอกภาษาไทย

นางสาวศิริวรรณ มาลยารมย์
วิชาเอกภาษาไทย