ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบบันทึกกิจกรรม PLC Word Document ขนาดไฟล์ 31.31 KB 21
สรุปรายงานผลโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 20.33 KB 26
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 31.51 KB 44
แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติหน้าที่-60 Word Document ขนาดไฟล์ 278.5 KB 105
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง SAR 86
รายงาน SAR 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.73 MB 147
แบบฟอร์มกำหนดการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 40.29 KB 144
เกณฑ์มาตรฐาน โรงเรียนสุจริต สมบูรณ์.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 635.18 KB 195
แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.98 MB 462
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 /2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.94 KB 370
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.76 KB 397
เอกสารรายงานการปฏิบัติงานหน้าที่ครูปีการศึกษา 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 197 KB 337
รายชื่อนักเรียนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัย 2556 รวม 103 คน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.63 KB 2425
ประกาศผลโควต้า ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.22 KB 845
ประเมินวิทยฐานะใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 238
โครงการทัศนศึกษาประเทศสิงคโปร์ (เปิดประตูสู่อาเซียน) Word Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 306
รายชื่อนักเรียนโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่มหาวิทยาลัย ปี 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 197.69 KB 512
รายชื่อครู ลูกจ้างประจำโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ Word Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 301
แผ่นพับนิทรรศการทางวิชาการ ’๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 593.75 KB 1471
ผลการแข่งขันกีฬา สพฐ เกมส์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2555 รอบคัดเลือกภาคใต้ นครศรีธรรมราช Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 268.39 KB 2309
เหตุที่ต้องมีระบบยืนยันตัวตนในการใช้อินเทอร์เน็ตของโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 290.29 KB 313
พรบ คอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตต้องทราบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.93 KB 184
วิธีสมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 219.57 KB 299
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.38 KB 1230
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 165.85 KB 3150
ผลงานกีฬา 255 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 338.97 KB 2026
ผลการแข่งขันทักษะสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายโรงเรียน (แก้ไข) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 999.86 KB 7132
ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการ 2555 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไปต่อภูเก็ต (แก้ไข) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 231.29 KB 1781
บทคัดย่องานวิจัยครูสุนันทา3 JPEG Image ขนาดไฟล์ 281.52 KB 286
บทคัดย่องานวิจัยครูสุนันทา2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 172.76 KB 335
บทคัดย่องานวิจัยครูสุนันทา1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 219.67 KB 284
บทคัดย่องานวิจัยครูสิริมา JPEG Image ขนาดไฟล์ 186.24 KB 290
บทคัดย่องานวิจัยครูวีณา JPEG Image ขนาดไฟล์ 196.44 KB 267
บทคัดย่องานวิจัยครูวิมล JPEG Image ขนาดไฟล์ 200.39 KB 271
บทคัดย่องานวิจัยครูยุพเยาว์ JPEG Image ขนาดไฟล์ 252.41 KB 348
บทคัดย่องานวิจัยครูพรรณพิมล JPEG Image ขนาดไฟล์ 160.91 KB 273
บทคัดย่องานวิจัยครูนฤมล JPEG Image ขนาดไฟล์ 193.83 KB 883
บทคัดย่องานวิจัยครูฉัตราภรณ์ JPEG Image ขนาดไฟล์ 177.57 KB 738
บทคัดย่องานวิจัยครูจำนันจ์ JPEG Image ขนาดไฟล์ 169.51 KB 354
บทคัดย่องานวิจัยครูจงกลนี JPEG Image ขนาดไฟล์ 277.13 KB 300
บทคัดย่องานวิจัยครูคณิต JPEG Image ขนาดไฟล์ 147.28 KB 340
บทคัดย่องานวิจัยครูกันยารัตน์ JPEG Image ขนาดไฟล์ 213.09 KB 1146
ทะเบียนงานวิจัยของครูโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ Word Document ขนาดไฟล์ 256.5 KB 2114
คู่มือ E-learning สำหรับครูผู้สอน โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ 548