ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คู่มือ E-learning สำหรับครูผู้สอน โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ 473
ทะเบียนงานวิจัยของครูโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ Word Document ขนาดไฟล์ 256.5 KB 1874
บทคัดย่องานวิจัยครูกันยารัตน์ JPEG Image ขนาดไฟล์ 213.09 KB 1074
บทคัดย่องานวิจัยครูคณิต JPEG Image ขนาดไฟล์ 147.28 KB 259
บทคัดย่องานวิจัยครูจงกลนี JPEG Image ขนาดไฟล์ 277.13 KB 229
บทคัดย่องานวิจัยครูจำนันจ์ JPEG Image ขนาดไฟล์ 169.51 KB 286
บทคัดย่องานวิจัยครูฉัตราภรณ์ JPEG Image ขนาดไฟล์ 177.57 KB 670
บทคัดย่องานวิจัยครูนฤมล JPEG Image ขนาดไฟล์ 193.83 KB 819
บทคัดย่องานวิจัยครูพรรณพิมล JPEG Image ขนาดไฟล์ 160.91 KB 213
บทคัดย่องานวิจัยครูยุพเยาว์ JPEG Image ขนาดไฟล์ 252.41 KB 277
บทคัดย่องานวิจัยครูวิมล JPEG Image ขนาดไฟล์ 200.39 KB 222
บทคัดย่องานวิจัยครูวีณา JPEG Image ขนาดไฟล์ 196.44 KB 198
บทคัดย่องานวิจัยครูสิริมา JPEG Image ขนาดไฟล์ 186.24 KB 233
บทคัดย่องานวิจัยครูสุนันทา1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 219.67 KB 217
บทคัดย่องานวิจัยครูสุนันทา2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 172.76 KB 268
บทคัดย่องานวิจัยครูสุนันทา3 JPEG Image ขนาดไฟล์ 281.52 KB 224
ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการ 2555 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไปต่อภูเก็ต (แก้ไข) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 231.29 KB 1707
ผลการแข่งขันทักษะสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายโรงเรียน (แก้ไข) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 999.86 KB 7065
ผลงานกีฬา 255 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 338.97 KB 1933
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 165.85 KB 2915
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.38 KB 1095
วิธีสมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 219.57 KB 233
พรบ คอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตต้องทราบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.93 KB 130
เหตุที่ต้องมีระบบยืนยันตัวตนในการใช้อินเทอร์เน็ตของโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 290.29 KB 253
ผลการแข่งขันกีฬา สพฐ เกมส์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2555 รอบคัดเลือกภาคใต้ นครศรีธรรมราช Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 268.39 KB 2235
แผ่นพับนิทรรศการทางวิชาการ ’๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 593.75 KB 1414
รายชื่อครู ลูกจ้างประจำโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ Word Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 234
รายชื่อนักเรียนโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่มหาวิทยาลัย ปี 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 197.69 KB 447
โครงการทัศนศึกษาประเทศสิงคโปร์ (เปิดประตูสู่อาเซียน) Word Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 251
ประเมินวิทยฐานะใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 182
ประกาศผลโควต้า ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.22 KB 755
รายชื่อนักเรียนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัย 2556 รวม 103 คน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.63 KB 2356
เอกสารรายงานการปฏิบัติงานหน้าที่ครูปีการศึกษา 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 197 KB 263
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.76 KB 310
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 /2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.94 KB 285
แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.98 MB 317
เกณฑ์มาตรฐาน โรงเรียนสุจริต สมบูรณ์.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 635.18 KB 130
แบบฟอร์มกำหนดการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 40.29 KB 54
รายงาน SAR 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.73 MB 8