ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
สรุปรายงานผลโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 20.33 KB 1
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 31.51 KB 17
แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติหน้าที่-60 Word Document ขนาดไฟล์ 278.5 KB 78
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง SAR 55
รายงาน SAR 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.73 MB 103
แบบฟอร์มกำหนดการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 40.29 KB 107
เกณฑ์มาตรฐาน โรงเรียนสุจริต สมบูรณ์.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 635.18 KB 168
แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.98 MB 430
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 /2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.94 KB 341
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.76 KB 367
เอกสารรายงานการปฏิบัติงานหน้าที่ครูปีการศึกษา 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 197 KB 311
รายชื่อนักเรียนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัย 2556 รวม 103 คน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.63 KB 2396
ประกาศผลโควต้า ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.22 KB 812
ประเมินวิทยฐานะใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 216
โครงการทัศนศึกษาประเทศสิงคโปร์ (เปิดประตูสู่อาเซียน) Word Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 280
รายชื่อนักเรียนโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่มหาวิทยาลัย ปี 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 197.69 KB 485
รายชื่อครู ลูกจ้างประจำโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ Word Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 273
แผ่นพับนิทรรศการทางวิชาการ ’๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 593.75 KB 1445
ผลการแข่งขันกีฬา สพฐ เกมส์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2555 รอบคัดเลือกภาคใต้ นครศรีธรรมราช Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 268.39 KB 2279
เหตุที่ต้องมีระบบยืนยันตัวตนในการใช้อินเทอร์เน็ตของโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 290.29 KB 290
พรบ คอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตต้องทราบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.93 KB 157
วิธีสมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 219.57 KB 273
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.38 KB 1195
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 165.85 KB 3103
ผลงานกีฬา 255 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 338.97 KB 1996
ผลการแข่งขันทักษะสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายโรงเรียน (แก้ไข) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 999.86 KB 7107
ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการ 2555 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไปต่อภูเก็ต (แก้ไข) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 231.29 KB 1752
บทคัดย่องานวิจัยครูสุนันทา3 JPEG Image ขนาดไฟล์ 281.52 KB 262
บทคัดย่องานวิจัยครูสุนันทา2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 172.76 KB 311
บทคัดย่องานวิจัยครูสุนันทา1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 219.67 KB 260
บทคัดย่องานวิจัยครูสิริมา JPEG Image ขนาดไฟล์ 186.24 KB 263
บทคัดย่องานวิจัยครูวีณา JPEG Image ขนาดไฟล์ 196.44 KB 234
บทคัดย่องานวิจัยครูวิมล JPEG Image ขนาดไฟล์ 200.39 KB 251
บทคัดย่องานวิจัยครูยุพเยาว์ JPEG Image ขนาดไฟล์ 252.41 KB 321
บทคัดย่องานวิจัยครูพรรณพิมล JPEG Image ขนาดไฟล์ 160.91 KB 243
บทคัดย่องานวิจัยครูนฤมล JPEG Image ขนาดไฟล์ 193.83 KB 855
บทคัดย่องานวิจัยครูฉัตราภรณ์ JPEG Image ขนาดไฟล์ 177.57 KB 710
บทคัดย่องานวิจัยครูจำนันจ์ JPEG Image ขนาดไฟล์ 169.51 KB 331
บทคัดย่องานวิจัยครูจงกลนี JPEG Image ขนาดไฟล์ 277.13 KB 272
บทคัดย่องานวิจัยครูคณิต JPEG Image ขนาดไฟล์ 147.28 KB 310
บทคัดย่องานวิจัยครูกันยารัตน์ JPEG Image ขนาดไฟล์ 213.09 KB 1116
ทะเบียนงานวิจัยของครูโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ Word Document ขนาดไฟล์ 256.5 KB 2064
คู่มือ E-learning สำหรับครูผู้สอน โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ 522