ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบบันทึกกิจกรรม PLC Word Document ขนาดไฟล์ 31.31 KB 3
สรุปรายงานผลโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 20.33 KB 8
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 31.51 KB 27
แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติหน้าที่-60 Word Document ขนาดไฟล์ 278.5 KB 81
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง SAR 61
รายงาน SAR 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.73 MB 113
แบบฟอร์มกำหนดการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 40.29 KB 121
เกณฑ์มาตรฐาน โรงเรียนสุจริต สมบูรณ์.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 635.18 KB 174
แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.98 MB 435
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 /2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.94 KB 347
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.76 KB 373
เอกสารรายงานการปฏิบัติงานหน้าที่ครูปีการศึกษา 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 197 KB 315
รายชื่อนักเรียนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัย 2556 รวม 103 คน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.63 KB 2402
ประกาศผลโควต้า ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.22 KB 819
ประเมินวิทยฐานะใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 221
โครงการทัศนศึกษาประเทศสิงคโปร์ (เปิดประตูสู่อาเซียน) Word Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 283
รายชื่อนักเรียนโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่มหาวิทยาลัย ปี 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 197.69 KB 490
รายชื่อครู ลูกจ้างประจำโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ Word Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 278
แผ่นพับนิทรรศการทางวิชาการ ’๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 593.75 KB 1449
ผลการแข่งขันกีฬา สพฐ เกมส์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2555 รอบคัดเลือกภาคใต้ นครศรีธรรมราช Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 268.39 KB 2283
เหตุที่ต้องมีระบบยืนยันตัวตนในการใช้อินเทอร์เน็ตของโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 290.29 KB 292
พรบ คอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตต้องทราบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.93 KB 160
วิธีสมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 219.57 KB 274
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.38 KB 1201
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 165.85 KB 3112
ผลงานกีฬา 255 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 338.97 KB 2003
ผลการแข่งขันทักษะสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายโรงเรียน (แก้ไข) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 999.86 KB 7110
ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการ 2555 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไปต่อภูเก็ต (แก้ไข) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 231.29 KB 1755
บทคัดย่องานวิจัยครูสุนันทา3 JPEG Image ขนาดไฟล์ 281.52 KB 264
บทคัดย่องานวิจัยครูสุนันทา2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 172.76 KB 316
บทคัดย่องานวิจัยครูสุนันทา1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 219.67 KB 263
บทคัดย่องานวิจัยครูสิริมา JPEG Image ขนาดไฟล์ 186.24 KB 267
บทคัดย่องานวิจัยครูวีณา JPEG Image ขนาดไฟล์ 196.44 KB 239
บทคัดย่องานวิจัยครูวิมล JPEG Image ขนาดไฟล์ 200.39 KB 253
บทคัดย่องานวิจัยครูยุพเยาว์ JPEG Image ขนาดไฟล์ 252.41 KB 324
บทคัดย่องานวิจัยครูพรรณพิมล JPEG Image ขนาดไฟล์ 160.91 KB 245
บทคัดย่องานวิจัยครูนฤมล JPEG Image ขนาดไฟล์ 193.83 KB 860
บทคัดย่องานวิจัยครูฉัตราภรณ์ JPEG Image ขนาดไฟล์ 177.57 KB 715
บทคัดย่องานวิจัยครูจำนันจ์ JPEG Image ขนาดไฟล์ 169.51 KB 335
บทคัดย่องานวิจัยครูจงกลนี JPEG Image ขนาดไฟล์ 277.13 KB 275
บทคัดย่องานวิจัยครูคณิต JPEG Image ขนาดไฟล์ 147.28 KB 316
บทคัดย่องานวิจัยครูกันยารัตน์ JPEG Image ขนาดไฟล์ 213.09 KB 1119
ทะเบียนงานวิจัยของครูโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ Word Document ขนาดไฟล์ 256.5 KB 2078
คู่มือ E-learning สำหรับครูผู้สอน โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ 524