ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คู่มือ E-learning สำหรับครูผู้สอน โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ 463
ทะเบียนงานวิจัยของครูโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ Word Document ขนาดไฟล์ 256.5 KB 1855
บทคัดย่องานวิจัยครูกันยารัตน์ JPEG Image ขนาดไฟล์ 213.09 KB 1067
บทคัดย่องานวิจัยครูคณิต JPEG Image ขนาดไฟล์ 147.28 KB 254
บทคัดย่องานวิจัยครูจงกลนี JPEG Image ขนาดไฟล์ 277.13 KB 224
บทคัดย่องานวิจัยครูจำนันจ์ JPEG Image ขนาดไฟล์ 169.51 KB 280
บทคัดย่องานวิจัยครูฉัตราภรณ์ JPEG Image ขนาดไฟล์ 177.57 KB 663
บทคัดย่องานวิจัยครูนฤมล JPEG Image ขนาดไฟล์ 193.83 KB 813
บทคัดย่องานวิจัยครูพรรณพิมล JPEG Image ขนาดไฟล์ 160.91 KB 206
บทคัดย่องานวิจัยครูยุพเยาว์ JPEG Image ขนาดไฟล์ 252.41 KB 271
บทคัดย่องานวิจัยครูวิมล JPEG Image ขนาดไฟล์ 200.39 KB 215
บทคัดย่องานวิจัยครูวีณา JPEG Image ขนาดไฟล์ 196.44 KB 192
บทคัดย่องานวิจัยครูสิริมา JPEG Image ขนาดไฟล์ 186.24 KB 227
บทคัดย่องานวิจัยครูสุนันทา1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 219.67 KB 210
บทคัดย่องานวิจัยครูสุนันทา2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 172.76 KB 262
บทคัดย่องานวิจัยครูสุนันทา3 JPEG Image ขนาดไฟล์ 281.52 KB 217
ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการ 2555 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไปต่อภูเก็ต (แก้ไข) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 231.29 KB 1701
ผลการแข่งขันทักษะสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายโรงเรียน (แก้ไข) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 999.86 KB 7058
ผลงานกีฬา 255 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 338.97 KB 1924
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 165.85 KB 2901
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.38 KB 1084
วิธีสมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 219.57 KB 222
พรบ คอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตต้องทราบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.93 KB 122
เหตุที่ต้องมีระบบยืนยันตัวตนในการใช้อินเทอร์เน็ตของโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 290.29 KB 243
ผลการแข่งขันกีฬา สพฐ เกมส์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2555 รอบคัดเลือกภาคใต้ นครศรีธรรมราช Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 268.39 KB 2225
แผ่นพับนิทรรศการทางวิชาการ ’๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 593.75 KB 1404
รายชื่อครู ลูกจ้างประจำโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ Word Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 225
รายชื่อนักเรียนโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่มหาวิทยาลัย ปี 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 197.69 KB 436
โครงการทัศนศึกษาประเทศสิงคโปร์ (เปิดประตูสู่อาเซียน) Word Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 241
ประเมินวิทยฐานะใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 172
ประกาศผลโควต้า ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.22 KB 744
รายชื่อนักเรียนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัย 2556 รวม 103 คน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.63 KB 2345
เอกสารรายงานการปฏิบัติงานหน้าที่ครูปีการศึกษา 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 197 KB 252
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.76 KB 300
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 /2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.94 KB 274
แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.98 MB 189
เกณฑ์มาตรฐาน โรงเรียนสุจริต สมบูรณ์.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 635.18 KB 119
แบบฟอร์มกำหนดการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 40.29 KB 45